12 nejlepších českých i zahraničních podcastů o marketingu (2022)

České marketingové podcasty

1. Jak na sítě | Spotify, Apple Podcasts

2. Včeliště | Spotify, Apple Podcasts

3. Výtah #HolkyzMarketingu | Spotify, Apple Podcasts

4. CreativeC podCCast | Spotify, Apple Podcasts

5. PÍÁRKO | Spotify, Apple Podcast

6. Linka | Spotify, Apple Podcast

7. Clickbait | Spotify, Apple Podcast

8. PeckaDesign | Spotify, Apple Podcast

Marketingové podcasty v angličtině

1. The CMO Podcast | Spotify, Apple Podcasts

2. Marketing Trends | Spotify, Apple Podcasts

3. Girls in Marketing | Spotify, Apple Podcast

4. The Marketing Millennials | Spotify, Apple Podcast

--

--

Dávka vzdělávání pro všechny social media a marketingové mágy, co se chtějí aktivně rozvíjet. 📚 Sledujte nás na www.instagram.com/marketingology_cz/

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Marketingology

Marketingology

Dávka vzdělávání pro všechny social media a marketingové mágy, co se chtějí aktivně rozvíjet. 📚 Sledujte nás na www.instagram.com/marketingology_cz/