DIGITAL 2022: Co si z reportu můžeme odnést?

Dosah reklam roste napříč platformami

Ochota lidí platit za digitální obsah roste

Investice do reklamy na sociálních sítích se zvyšují

Lidé víc utrácí na eshopech

Útrata v mobilních aplikacích je stále vyšší

Více času na sociálních sítích

Další růst se týká kryptoměn

Nejoblíbenější sociální sítě se mění

--

--

Dávka vzdělávání pro všechny social media a marketingové mágy, co se chtějí aktivně rozvíjet. 📚 Sledujte nás na www.instagram.com/marketingology_cz/

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Marketingology

Marketingology

Dávka vzdělávání pro všechny social media a marketingové mágy, co se chtějí aktivně rozvíjet. 📚 Sledujte nás na www.instagram.com/marketingology_cz/