MARKETING V ROCE 2022: Na co se připravit?

1. Na ochraně soukromí záleží a záležet bude

2. Dobrý vypravěč je i dobrým prodejcem

3. Neopomínejte různorodost trhu

4. Ukažte, že vám záleží na naší planetě

Je načase, aby se udržitelná řešení stala součástí normy.

5. Video se zkracuje

6. Bez optimalizace pro mobilní zařízení to nepůjde

7. Audio obsah jako součást brandové strategie

8. Virtuální a rozšířená realita a Metaverse

Narazili jste na nějaký další trend pro nadcházející rok, který vás zaujal? Myslíte si, že se vyplní? Budeme rádi, když se s námi podělíte!

Zdroje:

--

--

Dávka vzdělávání pro všechny social media a marketingové mágy, co se chtějí aktivně rozvíjet. 📚 Sledujte nás na www.instagram.com/marketingology_cz/

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Marketingology

Marketingology

Dávka vzdělávání pro všechny social media a marketingové mágy, co se chtějí aktivně rozvíjet. 📚 Sledujte nás na www.instagram.com/marketingology_cz/