PŘEDPLACENÝ OBSAH: Budoucnost tvůrců a online tvorby v Česku?

Počet tvůrců na platformě Patreon, březen 2016 — březen 2021, zdroj: Statista
Nejodebíranější tvůrci na platformě Patreon k červenci 2021, zdroj: Statista

Proč platformy jako Patreon u uživatelů bodují? A proč se lidé rozhodli za obsah platit?

A jak jsme na tom v Česku?

Co na to zakladatelka Pickey?

Naše doporučení na závěr

Osobnosti z českého marketingového rybníčku:

Pokud se chcete o tématu dozvědět více, doporučujeme:

--

--

Dávka vzdělávání pro všechny social media a marketingové mágy, co se chtějí aktivně rozvíjet. 📚 Sledujte nás na www.instagram.com/marketingology_cz/

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Marketingology

Marketingology

Dávka vzdělávání pro všechny social media a marketingové mágy, co se chtějí aktivně rozvíjet. 📚 Sledujte nás na www.instagram.com/marketingology_cz/